Kyläyhdistyksen säännöt

Kerisalon kyläyhdistys ry, Joroinen

Olavintie 101, 79660 Kerisalo

Rekisterinumero 207.843, rekisteröity 18.04.2012

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kerisalon kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Joroisten kunta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Joroisten kunnan Kerisalon kylää sen kaikissa eri muodoissaan. Kerisalon kyläyhdistyksen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta lähtien, osallistua ja pyrkiä vaikuttamaan tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun, toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin ja -historian tallennuksen, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla sekä työskennellä asukkaiden kotiseututuntemuksen ja -kiintymyksen sekä viihtyvyyden ja paikallishengen lisäämiseksi. Kerisalon kyläyhdistys edistää asumisoloja ja elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä kylän alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tekee aloitteita, esityksiä ja anomuksia sekä antaa lausuntoja ja tekee anomuksia viranomaisille
 2. on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan, seurakunnan, valtion ja valtion rajat ylittävien kansainvälisten yhteisöiden sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa
 3. suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa keruu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
 4. järjestää tiedotus-, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia
 5. toimeenpanee näyttelyjä ja retkeilyjä sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla.
 6. Kerisalon kyläyhdistys suunnittelee, ohjaa, koordinoi ja toimeenpanee kylän kehittämiseen liittyviä toimintoja yhteisen hyvän lisäämiseksi. Näihin tavoitteisiin kyläyhdistys pyrkii muiden vastaavien yhteisöiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa lisäksi:

 1. pitämällä yllä kierrästyskeskusta
 2. harjoittamalla vapaaehtoistoimintana kylä- ja vanhusaputoimintaa
 3. järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja
 4. toimimalla muin vastaavin keinoin alueen asukkaiden parhaaksi.
 5. Yhdistys voi työllistää toiminnassaan vaikeasti työllistyviä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, ottaa vastaan lahjoituksia ja pitää toimintansa tukemiseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä juhlia, talkoita ja kylätapahtumia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa   kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.